Committee

Elected IAITQM OFFICERS AND COMMITTEE (TERM 2012-2019):

President: Yong Shi

Vice President of Conferences: Peter Wolcott

Vice President of Finance: Wikil Kwak

Secretary: Jianping Li

 

ADVISORY COMMITTEE:

Siwei Cheng (co-chair)

Walter Scott, Jr. (co-chair)

James Tien (co-chair)

Fuad Aleskerov

Daniel Berg

Frederica Darema

Shu Cherng Fang

Florin Gheorghe Filip

Cheng Few Lee

Alexander Lotov

Mike McGinnis

Thomas L. Saaty

P.M.A. Sloot

Shouyang Wang

Weixuan Xu

Philip S. Yu

Po-lung Yu

Edmundas K. Zavadskas

 

EXECUTIVE COMMITTEE:

Yong Shi (chair)

Daniel Berg

Shu Cherng Fang

Luiz F. Autran M. Gomes

Murat M. Koksalan

Gang Kou

Wikil Kwak

Heesoek Lee

Jianping Li

David Olson

Gwo-Hshiung Tzeng

Luis G. Vargas

Peter Wolcott

Ning Zhong

 

AWARDS COMMITTEE:

Daniel Berg (co-chair)

Heeseok Lee (co-chair)

Vassil Alexandrov

Marian Bubak

Jifa Gu

Zhimin Huang

Xiaohui Liu

Zenonas Turskis

Shusaku Usumoto

Wei Zhang

Yangyong Zhu

 

CONFERENCE COMMITTEE:

Peter Wolcott (co-chair)

Enrique Herrera-Viedma (co-chair)

Zhengxin Chen

Wenxue Huang

Michael Harold Lees

Jianping Li

Xingsen Li

Xiaodong Lin

Yi Peng

Francisco Ruiz

David B Smith

Zongfang Zhou

 

PUBLICATION COMMITTEE:

David Olson (co-chair)

Gang Kou (co-chair)

Hiroshi Inoue

Alexander Lepsky

Ioan Dzitac

Minghe Sun

Yingjie Tian

Yun Xiong

Yixian Yang

Lean Yu

Lingling Zhang

Xingquan Zhu

 

YOUTH MEMBERS COMMITTEE:

Peng Zhang (co-chair)

Henry Penikas (co-chair)

Ying Liu

Haolan Zhang

Jing He

 

INDUSTRIAL PARTNERS COMMITTEE:

Hyley H. Huang (co-chair)

Ted Hong

Zhen Hu

Walter Scott, Jr.

Gang Yu